Deklaracja dostępności

Obowiązkowe oświadczenie o dostępności

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

pmdk.bedzin.pl

Data publikacji: 2016.08.04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.11.14

status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Zamieszczone informacje w postaci załączników są w dostępnej formie i mają charakter informacji jaki jest niezbędny do jej opublikowania.
 3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.
 4.  Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych.
 5. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 6. Linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie.
 7. Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
 8. Strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej.
 9. Staramy się, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 10. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały zamieszczone na stronie są czytelne, także dla osób słabiej widzących.
 11.  Każdy użytkownik może skorzystać z łatwo dostępnych przycisków pozwalających w prosty sposób zwiększyć rozmiar czcionek na stronie oraz kontrast wyświetlania.
 12. Staramy się, aby zamieszczone na stronie informacje były napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
 13. Poruszanie się po Platformie jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.
 14.  Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne podkreślenie bądź obramowanie (fokus).
 15. Strona częściowo spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością, jednak może się zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.
 16.  Informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.

Niniejsze oświadczenie sporządzono 2020.03.30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani  mgr Małgorzata Bąk–  adres email:  pmdk@pmdk.bedzin.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32-762-12-69. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe

Adres:

 Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury

ul. Powstańców Śląskich 1

42-500 Będzin

Tel.: 32-762-12-69 E-mail: pmdk@pmdk.bedzin.pl

Strona internetowa: pmdk.bedzin.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych

2.Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak dostępności. Brak wind

3.Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań

4.Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak parkingu, brak dostępności miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5.Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

6.Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacz języka migowego, i nie można skorzystać z usługi tłumacz on-line.

aplikacje na stronie – brak aplikacji