Zajęcia z języka angielskiego z elementami interpretacji tekstów

Język angielski i niemiecki

Interesujesz się językami obcymi?

Jesteś kreatywny?

Czujesz w sobie zew poligloty?

Chcesz rozumieć obcokrajowców i być zrozumianym?

A może pragniesz dobrze zdać maturę?

Jeżeli tak, to idealnym miejscem dla ciebie są zajęcia z języka angielskiego i języka niemieckiego w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie.

Naukę języka obcego łączymy z elementami sztuki, literatury, teatru, grywalizacji i zabawy. Stosujemy sprawdzone metody nauczania w połączeniu z nowoczesnymi – cooperative learning i CLIL. Na zajęciach rozwijamy sprawności komunikacyjne i twórcze, oraz szeroko rozumiane kompetencje  językowe. Tematy naszych zajęć są zawsze interesujące i dostosowane do Twoich potrzeb.

Kreatywność, rozwój osobisty, miła atmosfera pracy twórczej, super grupa – to nasze naturalne środowisko.

Jesteśmy otwarci, słuchamy i rozumiemy się nawzajem.

Zapraszam na zajęcia!

Prowadzący: Katarzyna Wójcik

English and German
Are you interested in foreign languages?
Are you creative?
Do you feel the polyglot in you?
Do you want to understand foreigners and be understood by them?
Or maybe you want to pass the high school diploma?
If so, English and German classes at the  Będzin District Youth House of Culture are the ideal places for you.
We combine foreign language learning with elements of art, literature, theater, competition in a game and play. We use proven teaching methods in combination with modern – cooperative learning and CLIL. During the classes we develop communication and creative skills as well as broadly understood language competences. The topics of our classes are always interesting and corresponding to your needs.
Creativity, personal development, nice atmosphere of creative work, a great group – it’s our natural environment.
We are open, listen to each other and understand each other.
I invite you to the classes!
teacher:  Katarzyna Wójcik

Post Author: Administrator PMDK