Taniec nowoczesny z elementami teatru- Teatr Muzyczny „Puenta”

Koło tańca nowoczesnego z elementami teatru jest nową formą kreatywnej pracy – teatrem muzycznym, łączącym w sobie grę aktorską, taniec i ruch oraz elementy muzyczne.

Skupia dzieci i młodzież tworzące młodszą oraz starszą grupę wychowanków, utalentowanych aktorsko, tanecznie oraz wokalnie, pragnących z wyobraźnią i entuzjazmem realizować spektakle teatru muzycznego.

Nasze twórcze spotkania to zaskakujące wyzwania, doskonała zabawa i wielka przygoda!

Jeżeli jesteś dynamiczny, otwarty i twórczy… posiadasz talent aktorski, taneczny lub muzyczny, lubisz kreować ciekawe i zaskakujące postaci sceniczne, szybko zapamiętujesz role i pragniesz prezentować się na scenie przed szeroką publicznością… nie czekaj!

Zagraj z nami!

Pomysłodawcą i opiekunem teatru muzycznego PMDK jest Lidia Bień – Aktorka Scen Muzycznych, choreograf oraz wieloletni pedagog.

Od wielu lat, swe profesjonalne doświadczenie artystyczne zdobyte na scenach w Polsce oraz we Francji, pedagog wykorzystuje w autorskich, innowacyjnych formach i metodach pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, a także w kreatywnym spojrzeniu na zagadnienia sztuki teatralnej oraz prezentacji scenicznych.

Podejmowane działania stanowić mają inspirację wszechstronnego progresu dzieci i młodzieży poprzez wartości uniwersalne związane z szeroko rozumianą sztuką teatru, jako odbiorcy, uczestnika oraz młodego, świadomego twórcy.

Program edukacji artystycznej koła tańca nowoczesnego z elementami teatru skierowany jest do dzieci i młodzieży, której zainteresowania, pasje oraz predyspozycje związane są z twórczą aktywnością sceniczną, wyrażaną poprzez różnorodne formy ekspresji – werbalną, taneczną, ruchową oraz muzyczną.

Istotą podejmowanych zagadnień ma stać się stymulowanie do poszukiwania i realizacji innowacyjnych form spektakli teatralnych łączących ekspresję słowa, tańca, ruchu, a także interpretacji współczesnych utworów muzycznych oraz wybranych kompozycji muzyki poważnej. Scena teatralna ma zaistnieć jako miejsce poszukiwania różnorodnych źródeł tematów spektakli oraz tworzenia kreacji aktorskich dla przekazania szerokiej publiczności, nurtujących dzieci i młodzież problemów, emocji oraz uczuć w werbalnej oraz niewerbalnej formie komunikacji międzyludzkiej.

Głównym celem zajęć artystycznych w ramach koła tańca nowoczesnego z elementami teatru jest zapoznanie młodych twórców z profesjonalną terminologią, formami oraz technikami pracy stosowanymi w teatrze dramatycznym, teatrze muzycznym oraz teatrze tańca, ruchu i ekspresji.

Jednym z założeń programowych jest wprowadzenie rzetelnego warsztatu aktorskiego, zróżnicowanych technik tanecznych i ruchowych oraz umuzykalnianie wychowanków, w celu realizacji fabuły wybranego spektaklu teatralnego. Powyższe działania ukierunkowane są na uzyskanie właściwego wyrazu gry aktorskiej, umiejętności „wchodzenia w rolę”, prawidłowej dykcji, emisji głosu, interpretacji tekstu literackiego, budowania dialogu pomiędzy bohaterami oraz dramaturgii spektaklu teatralnego. W obrębie ruchu scenicznego, tańca i choreografii, najistotniejsze problemy związane są z poznaniem zróżnicowanych technik na podbudowie tańca klasycznego (baletu), nowoczesnego, modernu, jazzu, kreatywnych form tańca, ruchu i ekspresji oraz elementów pantomimy. W powyższym aspekcie przedmiotem pracy jest: uzyskanie właściwej sylwetki, doskonalenie wybranych technik tanecznych i ruchowych, budowanie świadomości schematu własnego ciała oraz jego ruchu i transformacji w przestrzeni, doskonalenie koordynacji ruchowo – przestrzennej w odniesieniu do miejsca pracy, partnera, grupy rówieśników oraz synchronizacji ruchu i zachowanie właściwego rysunku kompozycji choreograficznej.

Nieodłącznym działaniem w zakresie edukacji artystycznej, w tym aktorskiej, tanecznej i ruchowej jest stymulowanie słuchu muzycznego poprzez uwrażliwianie na charakterystyczne elementy muzyki jak: rytm, tempo, dynamikę, artykulację, melodię oraz treść tematu muzycznego.

W ramach edukacji artystycznej znaczącym jest stymulowanie wielu funkcji psychicznych, w tym: procesów pamięciowych, szybkości ich zachodzenia, umiejętności koncentracji uwagi, szybkiego reagowania na zmieniające się elementy reżyserii spektaklu teatralnego, ruchu scenicznego, kompozycji choreograficznych i muzycznych, transponowanie poznanych kroków, elementów, figur, ich różnorodnych konfiguracji do innych technik taneczno – ruchowych oraz realizowanych sztuk teatralnych.

Praca z kostiumem, rekwizytem, scenografią, światłem oraz innymi środkami wyrazu artystycznego.

Jednym z koniecznych elementów edukacji teatralnej w tym aktorskiej, tanecznej i ruchowej jest zapoznanie dzieci i młodzieży ze sceną, jej uwarunkowaniami technicznymi oraz podstawowymi środkami wyrazu artystycznego. Poprzez odpowiednio dobrany kostium, rekwizyt, scenografię oraz umiejętne operowanie nimi zgodnie z założeniami scenariusza i reżyserii poszczególnych scen aktorskich, ruchu scenicznego, czy choreografii wychowankowie otrzymują szansę tworzenia pełnej fabuły spektaklu teatralnego o profesjonalnym wymiarze edukacyjnym i artystycznym.

Podejmowane wszechstronne działania dydaktyczne i wychowawcze mają na celu zapoznanie wychowanków z technikami pracy stosowanymi w profesjonalnym teatrze oraz stworzenie sprzyjających okoliczności w celu wzbogacenia własnej wiedzy i umiejętności artystycznych. Mają stanowić okazję do podejmowania różnorodnych ról w gronie rówieśniczym, wyzwalanie wielu ekspresji w formie werbalnej i niewerbalnej, doskonalenie umiejętności autoprezentacji przed szeroką publicznością oraz umiejętnego radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania tremie artystycznej.

Wspólna kreatywna praca sprzyjać ma również budowaniu pozytywnych, przyjaznych relacji w grupie rówieśniczej, pełnych optymizmu, akceptacji, empatii i wzajemnej pomocy w sytuacjach zabawnych, ale i trudnych, wymagających motywacji i wsparcia ze strony zespołu.

Cele:

Głównymi celami programu edukacji artystycznej w ramach koła tańca nowoczesnego
z elementami teatru są:

 • Zapoznanie uczniów z różnorodnością środków wyrazu artystycznego

 • Wprowadzenie zagadnień gry aktorskiej, dykcji oraz emisji głosu

 • Realizacja elementarnych zadań aktorskich oraz etiud

 • Praca z tekstem

 • Interpretacja prozy oraz wiersza

 • Konstruowanie zdarzenia scenicznego, sceny dialogowe

 • Improwizacja

 • Drama

 • Budowanie dramaturgii spektaklu teatralnego

 • Wyzwalanie ekspresji werbalnej i niewerbalnej

 • Wprowadzenie ruchu scenicznego

 • Praca z kostiumem, rekwizytem, scenografią, światłem

 • Wprowadzenie elementów pantomimy

 • Wprowadzenie wybranych zagadnień z zakresu tańca klasycznego (baletu), nowoczesnego, jazzu, modernu oraz kreatywnych form ruchu

 • Wprowadzenie elementów prezentacji wokalnej

 • Stymulowanie słuchu muzycznego poprzez uwrażliwianie na charakterystyczne elementy utworów muzycznych jak: melodia, rytm, tempo, artykulacja, dynamika

 • Zapoznanie z wybranymi utworami muzyki poważnej

 • Twórcza inspiracja i uwrażliwianie muzyczne – interpretacja różnorodnych gatunków muzycznych w formie improwizacji taneczno-ruchowych

 • Wprowadzenie zagadnień komunikacji werbalnej i niewerbalnej

 • Autoprezentacja

 • Psychologiczne podstawy radzenia sobie ze stresem (trema artystyczna)

 • Realizacja gier i zabaw aktorskich, taneczno – ruchowych o charakterze integracyjnym

 • Wprowadzenie ćwiczeń rozciągających i relaksacyjnych

 • Realizacja kompozycji choreograficznych, etiud, miniatur oraz obrazków taneczno – ruchowych

 • Realizacja spektakli teatralnych z zastosowaniem gry aktorskiej, tańca oraz muzyki

Prowadząca: Lidia Bień. Kontakt – lidiabien@gazeta.pl

Nasze działania aktorskie i teatralne:

Dzieci na zajęciach z tańca z elementami teatru

Dzieci na zajęciach z tańca z elementami teatru

Dzieci na zajęciach z tańca z elementami teatru

Dzieci na zajęciach z tańca z elementami teatru

Dzieci na zajęciach z tańca z elementami teatru

Dzieci na zajęciach z tańca z elementami teatru

Dzieci na zajęciach z tańca z elementami teatru

Dzieci na zajęciach z tańca z elementami teatru

Zajęcia taneczne grupy młodszej

Zajęcia taneczne grupy młodszej

Zajęcia taneczne grupy młodszej

Zajęcia taneczne grupy młodszej

Zajęcia taneczne grupy młodszej

Zajęcia taneczne grupy młodszej

Zajęcia taneczne grupy młodszej

Zajęcia taneczne grupy młodszej

Zajęcia taneczne dla grupy starszej

Zajęcia taneczne dla grupy starszej

Zajęcia taneczne dla grupy starszej

Zajęcia taneczne dla grupy starszej

Zajęcia taneczne dla grupy starszej

Zajęcia taneczne dla grupy starszej

Zajęcia taneczne dla grupy starszej

Zajęcia taneczne dla grupy starszej

Zajęcia taneczne dla grupy starszej

Zajęcia taneczne dla grupy starszej

Zajęcia taneczne dla grupy starszej

Zajęcia taneczne dla grupy starszej

Post Author: Administrator PMDK