O PMDK

 

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która proponuje dzieciom i młodzieży szeroką ofertę zajęć wykraczającą poza szkolne programy nauczania, a odpowiadającą zainteresowaniom naukowym, artystycznym, technicznym, sportowym, turystyczno-krajoznawczym. Stwarza warunki rozwoju twórczych uzdolnień i tematów w szczególności w dziedzinie plastyki, teatru, muzyki, tańca, sportu. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli – instruktorów, którzy są równocześnie czynnymi zawodowo fachowcami swoich specjalności.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury jest jedną z najstarszych placówek kulturalno-oświatowych działających w Będzinie. Początki sięgają przełomu lat 50 a 60. Siedziby korczakowskiej placówki zmieniały się kilkakrotnie. Zmieniała się również oferta proponowanych zajęć, co pozwoliło na jak najlepsze dostosowywanie się do potrzeb otoczenia.
„PMDK” był i jest postrzegany jako miejsce aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, które daje swoim podopiecznym i bywalcom szansę na spotkanie ze sztuką i kulturą we wszystkich jej wymiarach. Pozwala na rozwijanie twórczości i pasji. Jednocześnie wciąż poszerza swoją ofertę, zakres działalności, zmieniając i rozwijając się wraz z duchem czasu i potrzebami jego wychowanków. Obecnie PMDK dysponuje głównym budynkiem na os. Syberka oraz dwoma pracowniami zamiejscowymi w Czeladzi i Siewierzu.W bogatej ofercie można znaleźć zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, wokalno – instrumentalne, dziennikarsko – literackie, regionalno – historyczne, judo, grafikę, ceramikę, rzeźbę, modelarstwo, fotografię, język angielski i niemiecki.

„PMDK” to nie tylko propozycja zajęć i warsztatów, ale także działalność imprezowa. Placówka organizuje konkursy plastyczne, recytatorskie, literacko – dziennikarskie, muzyczne

Placówka a w szczególności tworząca ją i reprezentująca młodzież to zdobywcy wielu ważnych nagród w konkursach na różnych szczeblach organizowanych w różnych częściach naszego kraju. Uczestnicy – absolwenci dzięki umiejętnościom oraz doświadczeniu jakie zdobyli często wybierają studia związane z realizowaną i rozwijaną pasją.

Zajęcia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury odbywają się codziennie od godziny 14:00 do 19:00 (poniedziałek – piątek), w soboty od 9:30 do 14:00 i prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli – instruktorów.

Informujemy, że wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Serdecznie zapraszamy!

https://drive.google.com/file/d/1v3bcdIoqTbzYq0b09Unv46lR_lhUuAHE/view?usp=sharing     —-> filmik promujący działalność PMDK

 

About us
– The Będzin District Youth House of Culture – PMDK is an out-of-school
education institution that offers children and youth a wide range of activities that goes beyond school curricula, and is corresponding to scientific, artistic, technical, sports, tourism and sightseeing interests. It creates the conditions for the development of creative talents, in particular in the fields of art, theater, music, dance, and sport. Classes are conducted by teachers – instructors who are professionally active specialists in their specializations. The Będzin District Youth House of Culture PMDK is one of the oldest cultural and educational institutions operating in Będzin. The beginnings date back to the turn of the 50’s and 60’s. The headquarters changed several times. The offer of the proposed activities also changed, which allowed the best adaptation to the needs of the environment. PMDK has been perceived as a place of active and creative spending of leisure time, which gives its pupils and visitors a chance to meet art and culture in all its dimensions. It allows you to develop creativity and passion. At the same time, it is constantly expanding its offer, scope of activity, changing and developing along with the times and needs of its pupils. Currently, PMDK has the main building in Będzin- Syberka and three out-of- town institutions in Czeladź, Sarnów and Siewierz. In our offer you can find a wide range of art, dance, theater, vocal – instrumental, journalistic – literary, regional and historical, judo, graphic arts, ceramics, sculpture, model making, photography, English and German classes. PMDK offers not only classes and workshops, but also event activities. The institution organizes art, recital, literary and journalistic competitions and music competitions. The institution and, in particular, the youth representing it is the winner of many important prizes in competitions at various levels organized all over Poland. Graduates of PMDK, thanks to the skills and experience they have gained, often choose studies related to the pursued and developed passion. The classes in the Będzin District Youth House of Culture take place every day from 14:00 to 19:00 (Monday – Friday), on Saturdays from 9:30 to 14:00
and are run by qualified teachers – instructors.
Please note that all classes are free of charge
.
We warmly invite all of you!

7 thoughts on “O PMDK

Komentarze są wyłączone.