Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami baletu

Taniec nowoczesny z elementami baletu-dziecięcy i młodzieżowy zespół taneczny “Impresja”

Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy. Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków, łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne. W ten sposób rozwija i kształci smak”.

Lukian z Samosat „Dialog o tańcu”

Koło tańca nowoczesnego z elementami baletu powstało w PMDK w Będzinie w styczniu 2016 r. Stanowi ono kontynuację pracy twórczej teatru tańca, ruchu i ekspresji „Carmen” oraz zespołu taneczno-wokalnego „Tralalinki”, założonych i prowadzonych przez panią Lidię Bień – Aktorkę Scen Muzycznych, choreografa oraz pedagoga, od 2000 do 2013 roku w PMDK w Będzinie.

Od wielu lat, swe profesjonalne doświadczenie artystyczne zdobyte na scenach w Polsce oraz we Francji, pedagog wykorzystuje w autorskich, innowacyjnych formach i metodach pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, a także w kreatywnym spojrzeniu na zagadnienia prezentacji scenicznych.

Program edukacji artystycznej koła tańca nowoczesnego z elementami baletu skierowany jest do dzieci i młodzieży utalentowanych tanecznie i ruchowo, poszukujących inspiracji w niewerbalnych formach ekspresji. Stanowi autorską koncepcję dydaktycznego oddziaływania, stwarzającego wychowankom możliwość rozwoju własnej osobowości, a także dzielenia z publicznością pozytywnych emocji, uczuć oraz doświadczeń, wyrażonych poprzez sztukę.

Program dydaktyczny obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu tańca klasycznego (baletu), nowoczesnego, modern, czy jazzu, a także wiele innych kreatywnych, złożonych technik tanecznych i ruchowych.

Nieodłącznym elementem oddziaływania edukacyjnego jest także rozbudzanie wrażliwości muzycznej dziecka oraz młodego człowieka. Zagadnienia muzyczne związane z rozwojem słuchu muzycznego, poczuciem rytmu i tempa, artykulacji, dynamiki oraz zmienności tematu utworu muzycznego, wpływają bezpośrednio na realizowane kompozycje taneczne i ruchowe. Istotą ruchowej interpretacji utworu muzycznego jest świadomość schematu własnego ciała, koordynacji ruchowo-przestrzennej, techniki tańca, transformacji ruchu w przestrzeni, właściwej ekspresji, znajomości ogólnych zagadnień muzycznych oraz celowości działania artystycznego.

Program edukacji artystycznej koła tańca nowoczesnego z elementami baletu zakłada prezentacje osiągnięć dzieci i młodzieży w bezpośrednim kontakcie z publicznością i sceną. Pokonując artystyczną tremę, operując scenografią, kostiumami i rekwizytami, w oparciu o muzykę poważną oraz współczesną, wychowankowie uzyskują kompetencje, pozwalające realizować inscenizacje i widowiska teatralne, kompozycje choreograficzne, miniatury oraz etiudy taneczno-ruchowe o zróżnicowanej tematyce, technice oraz środkach wyrazu artystycznego.

Od początku swego istnienia koło tańca nowoczesnego skupia dzieci oraz młodzież, których pasją i sposobem na życie jest taniec. Zajęcia odbywają się w kilku grupach wiekowych. Grupę najmłodszą stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, natomiast na zajęcia grup starszych uczęszczają dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Poprzez wspólną zabawę i pracę młodzi artyści kształtują własną osobowość, poszerzają horyzonty, aktywnie spędzają czas wolny, a także nawiązują liczne i trwałe przyjaźnie. Dzięki twórczej i życzliwej atmosferze chętnie podejmują kolejne wyzwania, wykazując wiele wyobraźni i kreatywności. Stają się świadomymi odbiorcami sztuki, a także jej młodymi twórcami, rozumiejąc sztukę tańca jako formę dialogu łączącego kolejne pokolenia.

Lecz, co najważniejsze, spotkania naszego koła to wspaniała zabawa i wielka przygoda!

Serdecznie zapraszamy wszystkich utalentowanych, dynamicznych, kreatywnych i wytrwałych jak my!

Zatańcz z nami!

Cele:

Głównymi celami programu edukacji artystycznej w ramach koła tańca nowoczesnego z elementami baletu są:

 • zapoznanie młodych twórców z profesjonalną terminologią, formami oraz technikami pracy stosowanymi w teatrze muzycznym, teatrze tańca, ruchu i ekspresji oraz w teatrze dramatycznym,

 • zapoznanie uczniów z różnorodnością środków wyrazu artystycznego,

 • wprowadzenie zróżnicowanych technik tanecznych i ruchowych stymulujących rozwój psychoruchowy dziecka i młodego człowieka,

 • doskonalenie właściwej sylwetki w ruchu,

 • budowanie świadomości schematu własnego ciała oraz jego ruchu i transformacji w przestrzeni,

 • doskonalenie koordynacji ruchowo-przestrzennej w odniesieniu do miejsca pracy, partnera, grupy rówieśników,

 • doskonalenie synchronizacji ruchu oraz zachowania właściwego rysunku kompozycji choreograficznej,

 • dążenie do uzyskania właściwej techniki tanecznej i ruchowej, harmonii i estetyki ruchu,

 • wyzwalanie ekspresji ruchowej i tanecznej,

 • wprowadzenie ruchu rozwijającego oraz kreatywnych form tanecznej interpretacji utworu muzycznego,

 • interpretacja różnorodnych gatunków muzycznych w formie improwizacji taneczno-ruchowych,

 • wprowadzenie ćwiczeń rozciągających i relaksacyjnych,

 • stymulowanie słuchu muzycznego poprzez uwrażliwianie na charakterystyczne elementy muzyki jak: rytm, tempo, dynamikę, artykulację, melodię oraz treść tematu muzycznego,

 • stymulowanie procesów pamięciowych oraz zdolności koncentracji uwagi,

 • doskonalenie szybkiego reagowania na zmieniające się elementy kompozycji choreograficznej i muzycznej,

 • transponowanie poznanych kroków, elementów, figur oraz ich różnorodnych konfiguracji do innych technik taneczno-ruchowych,

 • praca z kostiumem, rekwizytem, scenografią,

 • wprowadzenie zagadnień z zakresu autoprezentacji oraz komunikacji niewerbalnej,

 • realizacja kompozycji choreograficznych, miniatur tanecznych, etiud oraz obrazków taneczno-ruchowych,

 • realizacja ruchu scenicznego wybranych sztuk teatralnych,

 • realizacja spektakli i widowisk teatralnych.

Prowadząca: Lidia Bień. Kontakt – lidiabien@gazeta.pl

Modern dance with elements of ballet – children’s and youth dance group “Impresja”

The modern dance circle with elements of ballet was created in PMDK in Będzin in January 2016. It is a continuation of the creative work of dance theater, movement and expression of “Carmen” and dance and vocal group “Tralalinki”, founded and run by Mrs. Lidia Bień – Actress of Music Scenes , choreographer and pedagogue, from 2000 to 2013 at PMDK in Będzin. For many years, her professional artistic experience gained on stages in Poland and France, the educator uses in her original, innovative forms and methods of working with children, youth and adults, as well as in a creative look at the issues of stage presentations. The artistic education program of the modern dance circle with elements of ballet is addressed to children and adolescents who are talented in dance and movement, seeking inspiration in non-verbal forms of expression. It is an original concept of didactic interaction, giving the pupils the opportunity to develop their own personality, and to share positive emotions, feelings and experiences expressed through art with the audience. The didactic program includes selected issues in the field of classical dance (ballet), modern, modern or jazz, as well as many other creative, complex dance and movement techniques. An inseparable element of the educational impact is also the awakening of musical sensitivity of a child and a young person. Musical issues related to the development of musical hearing, a sense of rhythm and tempo, articulation, dynamics and variability of the subject of the musical work, directly affect the performed dance and movement compositions. The essence of the movement’s musical interpretation is the awareness of the body’s own pattern, movement and spatial coordination, dance technique, the transformation of movement in space, proper expression, knowledge of general musical issues and the purposefulness of artistic action. The artistic education program of the modern dance circle with elements of ballet assumes the presentation of the achievements of children and youth in direct contact with the audience and the stage. By overcoming artistic stage fright, using stage design, costumes and props, based on classical and contemporary music, pupils acquire competences that allow them to perform staging and theatrical performances, choreographic compositions, miniatures and dance and movement etudes with diverse themes, techniques and means of artistic expression. From the beginning of its existence, the circle of modern dance brings together children and youth, whose passion and way of life is dancing. Classes take place in several age groups. The youngest group are pre-school children, while children and youth at school age attend the classes of older groups. Through joint play and work, young artists shape their own personality, broaden their horizons, actively spend their free time, and make numerous and lasting friendships. Thanks to the creative and friendly atmosphere, they willingly take up new challenges, demonstrating a lot of imagination and creativity. They become conscious recipients of art, as well as its young creators, understanding the art of dance as a form of dialogue connecting successive generations. But, the most important are the meetings of our circle. It is a great fun and a great adventure!
We warmly invite all talented, dynamic and creative young people!
Dance with us!

Teacher: Lidia Bień

Nasze działania taneczne i ruchowe:

Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami baletu

Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami baletu

Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami baletu

Zajęcia z tańca nowoczesnego z elementami baletu

Post Author: admin