Teatr dla najmłodszych

Program pracy koła teatralnego dla najmłodszych, kładzie nacisk na aktywizowanie uczniów, inspirowanie ich do działań twórczych oraz wyzwalanie aktorskiej pasji. Zajęcia te w swym zamierzeniu mają nakłonić dzieci do zainteresowania teatrem, zainspirować je do samodzielnej twórczości i działania, pamiętając jednocześnie, że zabawy w teatr wszechstronnie i intensywnie wpływają na rozwój dziecka. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawę przynosi im wiele korzyści: rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości.

Cele prowadzonych zajęć z grupą młodszą to:

  • odkrywanie u dzieci możliwości i uzdolnień aktorskich,

  • kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania,

  • ośmielanie do działania, wyrabianie pewności siebie, zwalczanie wstydu występowania przed publicznością,

  • rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności w zdobywaniu wiedzy, pokazywanie i propagowanie pozytywnych zachowań, kształtowanie wyobraźni i pamięci ruchowej,

  • opracowanie różnych tekstów teatralnych, przygotowanie i wystawienie zgodnie z potrzebami placówki,

  • wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę o teatrze,

  • nabycie umiejętności pracy w grupie, doskonalenie umiejętności komunikacji, kształcenie umiejętności zilustrowania utworu poetyckiego, scenki dramatycznej,

  • uczestniczenie w przygotowywaniu plastycznych elementów dekoracji oraz strojów.

Prowadząca: Mirosława Toll-Wnentrzak

Theater for children
The program of the theater circle for the youngest focuses on activating students, inspiring them to creative activities and triggering an acting passion. These classes are intended to encourage children to become interested in theater, to inspire them to work independently and act, while remembering that theater plays a comprehensive and intense influence on the child’s development. Introducing children to the world of art through play brings them many benefits: it develops imagination, improves speech, promotes love to music, develops fluidity of movements and increases self-esteem.

The objectives of the classes with the younger group are:
• discovering the possibilities and talents,
• training in speaking, listening and reading skills,
• encouraging to act, creating self-confidence, combating the shame of appearing in front of the audience,
• developing imagination, creative thinking and independence in acquiring knowledge, showing and propagating positive behaviors, shaping the imagination and movement memory,
• preparation of various theatrical texts, preparation and issuing in accordance to the needs of the PMDK,
• the basic knowledge about the theater,
• acquiring the ability to work in a group, improving the communication skills, training skills in illustrating a poetic work, dramatic scenes,
• the preparation of artistic decorations and costumes.

Teacher: Mirosława Toll-Wnentrzak

Post Author: admin