Konto Rady Rodziców PMDK

Rada Rodziców działająca w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Będzinie, informuje o nr rachunku bankowego, na który można dobrowolnie dokonywać wpłat , zebrane środki pieniężne będą wykorzystane na cele statutowe placówki

Bank Pocztowy

50 1320 1465 7550 0780 2000 0001